Adli Tatil ve Adli Tatilde Dava ve Hukuk İşleri

Adli Tatil ve Adli Tatilde Dava ve Hukuk İşleri

İçindekiler
I- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
II-5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
IV-2575 Sayılı DANIŞTAY KANUNU
V-6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU

Haberler 31.08.2023 16:24 | Son Güncelleme 05.09.2023 18:08 | Okunma Süresi  8 Dakika

Her yıl 20 Temmuz ve 1 Eylül arası hukukumuzda adli tatil olarak belirlenmiş olup, prensip olarak bu sürede herhangi bir dava görülmemesi, hukuki sürelerin durması öngörülmüştür. Bu durumun istisnaları mevcuttur.

            Bu süreçte kanunda belirtilmemiş, hakim tarafından verilen sürelere adli tatil hükümleri uygulanmamakta, adli tatilde de bu süreler işlemektedir.

Adli tatile tabi işlerde süresinin son günü adli tatilin içine denk gelen işlerde bu süreler;
-HMK da adli tatilin bitimini izleyen 7. günü, 
-CMK da adli tatilin bitimini izleyen 3. günü, 
-İYUK da adli tatilin bitimini izleyen 7. günü sona erer. 

-AYM başvuru süreleri adli tatilde işlemektedir.
AYM yargılaması adli tatile tabi değildir.

I- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler

MADDE 103  1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler. ( örnek vermek gerekirse kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davaları) 

(2) Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Adli Tatilin Sürelere Etkisi

MADDE 104 – (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

II-5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Adli Tatil
MADDE 331 – (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

(4) Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

III- 2577 Sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

Çalışmaya Ara Verme

Madde 61 – (1) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.

(2) Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulur.

(3) Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

Sürelerle İlgili Genel Esaslar

Madde 8 – (3) Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

IV-2575 Sayılı DANIŞTAY KANUNU

Çalışmaya Ara Verme

Madde 86 – (1) Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

V-6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU

İzin ve Çalışmaya Ara Verme

MADDE 64 – (3) Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

VI-ANAYASA MAHKEMESİNDE ADLİ TATİLDE ÇALIŞMAYA ARA VERİLMEMEKTEDİR

Kısaca, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruya ilişkin süreler, adli tatilde de işlemektedir. Bu nedenle son günü adli tatile denk gelen bireysel başvuru dilekçelerinin, adli tatilde ve başvuru süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne sunulması zorunludur.

Search

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz
SON YAZILAR

İlgili Makaleler

Blog

2 Mayıs Ruhsat Töreni

İçindekiler 2 Mayıs Ruhsat Töreni Avukatlık barosu ruhsat töreni nedir Haberler 05.05.2024 19:53 | Son Güncelleme 07.05.2024 01:35 | Okunma Süresi 2 Dakika Avukatlık barosu ruhsat töreni,

Daha Fazla
Blog

Bursa Avukat Ücretleri 2024

İçindekiler Bursa avukat ücretleri 2024 Bursa avukat ücreti nisan 2024 Haberler 25.04.2024 19:53 | Son Güncelleme 26.03.2024 01:35 | Okunma Süresi 3 Dakika 2024 yılı Nisan ayı

Daha Fazla