Trafik Kazası Kaynaklı Davalar (Araç Değer Kaybı ve Diğer Tazminatlar)

Trafik Kazası Kaynaklı Davalar (Araç Değer Kaybı ve Diğer Tazminatlar)

İçindekiler
Trafik Kazası Kaynaklı Davalar
Genel Olarak
Tedavi Giderleri
Uygulanacak Hükümler
Yargılama
İlgili Yargıtay Kararları

Haberler 01.06.2023 12:24 | Son Güncelleme |Okunma Süresi  7  Dakika

Trafik Kazası Kaynaklı Davalar (Araç Değer Kaybı ve Diğer Tazminatlar)

Genel Giriş

Günlük ayrılmaz bir parçası haline gelen sigorta;, fertlerin hayatta karşılacakları tehlikelerin, zarar ve masraf doğuran sonuçlarından fertleri korumak için önceden tedbir almak ihtiyacından doğmuş olup, trafik kazalarının konusu olan kaza sigortası, kişinin yaşamında meydana gelebilecek kaza sonucundaki ölüm, geçici veya sürekli iş göremezlik hallerinde ortaya çıkan zararlardan kişiyi koruyan bir sigorta türüdür.

İlgili Kanun maddeleri

B) Kaza sigortası

 I – Genel olarak

MADDE 1507- (1) Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da işgöremezlik hâlleri için sigorta teminatı sağlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli sakatlık veya işgöremezlik hâllerinde ise sigortalıya ödenir.

(2) Geçici olarak çalışma gücünden mahrum kalan sigortalıya, poliçede yazılı süre ile sınırlı olmak üzere, mahrumiyetin devam ettiği süre için günlük hesabıyla tazminat verilir.

II – Tedavi giderleri

MADDE 1508- (1) Sigortacı, aksi kararlaştırılmamışsa, poliçede yazılı bedelden başka, sigortalının yaptığı tedavi giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

III – Sigortalı

MADDE 1509- (1) Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği kazalara karşı yapılabilir.

IV – Uygulanacak hükümler

 MADDE 1510- (1) Hayat sigortalarında sigortalıyı düzenleyen 1490 ıncı maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkraları, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan sigortalarda da uygulanır.

(2) Hayat sigortalarına ilişkin diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygulanır.

(3) Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar sigortalarına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da uygulanır.

Trafik Kazası Meydana Geldiğinde Yapılması Gerekenler

Araç sahiplerinin, sigorta yaptırması kanunen zorunluluk olup, bir kaza meydana geldiğinde taraflar buna ilişkin kaza tutanağı tutup, karşılıklı imzalayarak sigorta firmaları/acentelerine durumu bildirmelidir.

Kusur durumuna göre; kusuru bulunmayan taraf karşı tarafın sigortasına başvurarak değer kaybı ve bir takım maddi tazminatlar talep edebilmektedir. Dava açmadan önce karşı taraf sigortasına yazılı başvuru zorunlu olup, aksi davanın usulden reddi anlamına gelmektedir.

Tahkim komisyonuna başvurmayıp, dava açılacağı durumlarda da Ticari Uyuşmazlık Sebebiyle Arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu olup, aksi davanın usulden reddine sebebiyet verecektir.

Yargılama

Değer kaybı ve benzeri maddi tazminat taleplerinde sigortaya yazılı başvuru ve arabuluculuk sürecinde anlaşılamaması halinde Asliye Ticaret mahkemesinde veya Sigorta Tahkim Komisyonuna başvururarak yargılama süreci ilerletilmektedir.

Yetkili mahkeme olayın/kazanın gerçekleştiği yer veya davalının yerleşim yeridir.

Mahkeme aşamasında kaza sebebiyle yapılan masraflar, araç değer kaybı, mahrum kalınan kâr talep edilebilmektedir.

Kazanın yaralamalı olması halinde iş göremezlik tazminatı, ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.

Yapılan yargılamada olay ve zarar arasında illiyet bağı kurulması, kusur oranlarının belirlenmesi, aracın değer kaybının hesaplanması bakımından ayrı ayrı ilişkin bilirkişi raporu alınması gerekmektedir. Yaralama veya ölüm halinde ayrıca iş göremezlik/destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmalıdır.

İlgili Yargıtay Kararları

“…mahkemece, araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi ( makina mühendisi ) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri ( hasarsız haliyle ) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark ( aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi ) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir….”(T.C.YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/743 K. 2016/5277 T. 2.5.2016 )

“…belirtilen eksik belgelerden kesin ve sürekli maluliyet oranına ilişkin sağlık kurulu raporunun davacı tarafça kısa sürede tamamlanabilecek bir husus olmadığı, bu durumda davalı sigorta şirketinin isteminin davacının haklarının sürüncemede kalmasına yol açacak nitelikte olduğundan başvurunun sonuçsuz kaldığının kabulü ile anılan maddede düzenlenen dava şartı gerçekleştiğinden uyuşmazlığın esasına girilerek delillerin toplanması gerekirken mahkemece KTK’nun 97. Maddesindeki başvuru şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmadığı gibi KTK’nun 97. Maddesindeki başvuru şartı sadece zorunlu mali sorumluluk sigortacısı için getirilmiş bir düzenleme olup, araç sürücüsü diğer davalı İbrahim Y. hakkındaki davaya devam edilmesi gerekirken anılan davalı için de davalı sigorta şirketi için getirilen düzenlemeye dayalı olarak davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi doğru olmadığından yazılı şekilde yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak verilen karar yerinde görülmemiştir…”( T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, 11. HUKUK DAİRESİ, E. 2017/645, K. 2017/464, T. 4.5.2017)

Search

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz
SON YAZILAR

İlgili Makaleler

Blog

Kurban Bayramı Bayram Mesajı Battal Hukuk

Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir coşku ve sevinçle kutlanan önemli bir dini bayramdır. Bu mübarek günler, Müslümanların dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği zamanlardır.

Daha Fazla
Blog

Sahte ehliyet cezası nedir ?

İçindekiler Sahte ehliyet cezası nedir ? Resmi Belgede Sahtecilik Suçu TCK 204  Haberler 25.05.2024 19:53 | Son Güncelleme 27.05.2024 01:35 | Okunma Süresi 2 Dakika 5237 sayılı

Daha Fazla